Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad. Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks.

 

Grundtvig õpikoostööprojekt "MOVE - Mobility, Volunteering, Exchange"
Projekti toimumise aeg:  01.08.2011 - 31.07.2013
Partnerid: Asociación Juvenil Gantalcalá (Hispaania), CELL OF ALTERNATIVE YOUTH ACTIVITIES (Kreeka), Bildungsmarkt e.V (Saksamaa), Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica (Rumeenia).

Projekt „MOVE – Mobility, Volunteering, Exchange“ kaasab organisatioone viiest erinevast EL riigist – Hispaaniast, Kreekast, Saksamaalt, Rumeeniast ja Eestist. Ühiselt soovitakse arendada koostööd Euroopa Elukestva Õppe Programmi Grundtvig raames ja jagada kogemusi mobiilsuse, vabatahtliku tegevuse ning kultuuridevahelise õppmise valdkonnas. Projekti lähtekohaks on vajadus arendada täiskasvanuõppes kasutatavate meetodite kvaliteeti ja mobiilsust ning täiskasvanute osalemist elukestvas õppes selliselt, et see aitaks kaasa noorte täiskasvanute tööellu integreerumisele, tööhõive edendamisele ja isiklikule arengule. Ühtlasi näeme vajadust ühendada Euroopa tasandil hea kvaliteediga hariduslikud praktikad, et edendada riikidevahelist mobiilsust, kultuuridevahelist õppimist ja mitteformaalset haridust.

Projekti eesmärgiks on identifitseerida ning jagada erinevaid häid hariduslikke praktikaid, et läheneda kompaktselt vähese haridusega või hariduseta noorte täiskasvanute ja töötusega seotud probleemidele ning samuti edendada ja parandada mobiilsust Euroopa täiskasvanuõppe praktikates läbi kohaliku ja riikidevahelise innovaatilise koostöö ning  pakkuda käesoleva projekti sihtgrupile paremat ligipääsu Euroopa riikide mobiilsustele.
Projekti  sihtrühmaks on noorsoo- ja sotsiaaltöötajad ning töötute nõustajad, kes omandavad projekti jooksul teadmisi ja oskusi sellest, kuidas viia Euroopa mobiilsust ja mitteformaalse õppimise võimalusi projekti lõppsihtrühmani – näiteks vähemate võimalustega noorte täiskasvanuteni, kellel on keeruline edeneda tööelus, viia ellu isiklikke projekte ning osaleda kultuuridevahelises mobiilsuses. Lisaks sellele soovime aidata kaasa koostöö ja innovatsiooni edendamisele riikidevahelistes mobiilsuse ja noorte täiskasvanute sotsiaal-professionaalse kaasatusega seotud projektides.

Soovime panna aluse pikaajalisele koostööle ning jagada täiskasvanuhariduse strateegiatega tegelevate partnerite vahel erinevaid ideid, innovaatilisi lähenemisi ning häid praktikaid selleks et s
uurendada koolitajate kompetentsust, arandada koolituste kvaliteeti, suurendada koolituste atraktiivsust ja ligipääsetavust, rakendada ellu mittefromaalses hariduses õpitu tunnustamissüsteem.


Võimalus arendada noortele suunatud Euroopa mobiilsust ja ühiseid elukestva õppe meetodeid lähtub ka Euroopa Vabatahtliku Teenistuse aasta põhiväärtustest. Vabatahtliku töö tegemine välismaal aitab noortel omandada uusi teadmisi ja oskusi, mida nad saavad hiljem kasutada ka oma koduriigis ning mis võivad aitada neil piiritleda ja edendade isiklikke ja tööalaseid projekte.

Lähemalt saad lugeda projekti tegevuste ja partnerite koostöö kohta projekti kodulehelt ning ka koostööprojektide tulemuste andmebaasist
European Shared Treasure.


Grundtvig "STEP"


Projekti nimi: Share - Try - Evaluate - Promote (STEP) / Jaga - Proovi - Hinda - Edenda
Projekti toimumise aeg:  01.01.2009 - 31.07.2010


Projekt STEP keskendus riskigrupis olevatele perekondadele (purunenud suhted, üksikvanemad, vanema ja/ või lapse sõltuvusprobleemid, vähesed sotsiaalsed oskused jm). Sellest tulenevalt jagatati üheskoos erinevate riikide esindajatega Eestist, Leedust, Itaaliast ja Türgist, kellel on oma igapäevatöös kokkupuude nn ebasoodsas olukorras olevate perekondadega, paremaid praktikad/kogemusi ning meetodeid vastava riskigrupiga töötamiseks.


Projekt on oluline partnerite vaheliseks kogemustevahetuseks, mis põhineb rahvusvahelisel praktikal aidates oma keskkonda tuua parimad meetodid, jagada neid kohalike partneritega ja püüda kohandada oma koduriigis. Projekti lõppeesmärgiks on koostada infomaterjal „Metoodika sõnaraamat ebasoodsas olukorras olevatele perekondadele“ (ingl k “Methodology dictionary for disadvantaged families”), mis on suunatud koolitajatele, täiskasvanute õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele, tuutoritele, mittetulundusühingutele ja kõigile neile, kelle töö või tegevus annab võimaluse teadmiste ja oskuste ülekandeks töötamisel riskigruppi kuuluvate perekondadega.


Peamised meetodid: arutelud, seminarid, õppevisiidid, mitteformaalse õppe tegevused, uute meetodite koolitus, analüüs, info ja kogemuse levitamine.


Esimene partnerluskohtumine toimus 10.-13. jaanuaril 2009 Vilniuses, Leedus, kus projekti partnerid tutvusid omavahel, vaatasid veelkord üle projekti ja sellele seatud ülesanded ning jagasid omavahel järgmiste tegevustega seotud ülesanded. Lisaks vahetati eelnevaid kogemusi Gruntdvigi programmiga, koguti mõtteid projekti lõpus valmiva infomaterjali jaoks, külastati kolme kohalikku MTÜd, kus tutvuti nende igapäevatöös ebasoodsas olukorras olevate perekondadega kasutatavate meetoditega.


Teine kohtumine toimus Itaalias, Napolis ja Roomas 29. juuli-01. august 2009 ja selle jooksul töötati infomaterjali kallal, ühise kontseptsiooni ja ideede kallal, milliseid meetodeid peaks infomaterjal sisaldama. Kohtuti Napoli ja Rooma kohalike sotsiaaltöötajatega ja arutati juhtumeid Itaaliast, Türgist, Eestist ja Leedust ning leiti, et vajatakse rohkem teadmisi perekondade olukorra kohta igas riigis ja riikide sotsiaalsüsteemidest üldiselt.


Kolmas kohtumine toimus 25.-28. novembril 2009 Eestis, Tallinnas, kus Eesti kohalikud projekti partnerid, Tallinna Laste Turvakeskus ja Tartu Laste Turvakodu ning partnerid Leedust, Itaaliast ja Türgist tegid ülevaate nii oma organisatsioonidest ja kui ka oma riikide sotsiaalhoolekandesüsteemidest. Toimus arutlus  süsteemide erinevuste ja sarnasuste üle. Osaleti mitmetes grupitöödes - analüüsiti juhtumeid ja kasutatavaid meetodeid ning samuti töötati töös riskirühmadega kasutatavate meetodite raamatu kallal.

Neljas kohtumine projekti STEP raames toimus 15.-19. aprillil 2010 Türgis, Istanbulis. Projekti partnerid külastasid kohtumise käigus risikilastega tegelevaid asutusi, näiteks Ağaçlı Child and Youth Center’it, anti üksteisele ülevaade peale Tallinna kohtumist tehtud kodutööst, kohalike partnerite kohtumistest ning jätkati tööd projekti lõpuks valmiva brošüüri kallal.

Projekti viimasel kohtumisel 30.-31. mail 2010 Leedus, Vilniuses andsid partnerid projekti lõppproduktina valmiva brošüüri kokkupanekuks viimased sisendid. Nii Eesti, Itaalia, Leedu kui ka Türgi partnerid olid koostöös projekti kohalike partneritega kodutööna valmistanud ette kirjalikud kokkuvõtted oma riigi sotsiaalhoolekandesüsteemidest, perekonna struktuurist, riskiperede liikidest. Üheskoos arutleti ka juhtumikorralduse parima praktika kõige parema brošüüris kajastamise teemadel. Kodutööd said pandud ühisesse formaati esialgu inglise keeles, mis hiljem tõlgiti ka veel lisaks iga projektis osalenud riigi emakeelde. 

Eesti kohalikud projekti partnerid on
Tallinna Laste Turvakeskus ja Tartu Laste Turvakodu Teiste projekti partneritega tutvu siin

Projekti STEP kõigi nelja riigi esindajate koostöös valminud eestikeelse brošüüriga on võimalik tutvuda
siin


SA Archimedese poolt korraldatud toetusesaajate koostööprojektide infoseminaril 20.09.2010 esitletud Grundvigi õpikoostööprojekti 'STEP' tutvustusega saad tutvuda aga siit.

Käesolevad projektid viidi ellu Euroopa Komisjoni Elukestva Õppe Programmi toetuse abil. Projekti sisu eest vastutab projekti elluviija ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.